รายนามคณะทำงาน Supra Cluster ด้านพลังงาน

1. ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์             ประธานคณะทำงาน Supra-Cluster
2. รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ        คณะทำงาน Supra-Cluster
3. รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ                คณะทำงาน Supra-Cluster
4. รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล             ผู้ประสานงาน Supra-Cluster
5. รศ.วารุณี เตีย                               ผู้ประสานงาน Supra-Cluster