เข้าเยี่ยมคลัสเตอร์เชื้อเพลิงชีวภาพ 5 ก.พ. 2557 05/02/2014

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร หัวหน้าคลัสเตอร์เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยหารือเรื่องผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่ตอบสนองต่อแผนพลังงานทดแทน 25% ใน 10 ปีของกระทรวงพลังงาน ผลงานดังกล่าวได้แก่ การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ และการผลิต Biojet สำหรับอากาศยานโดยมีความร่วมมือกับกองทัพอากาศ