27/01/2014

 
  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และคณะทำงาน ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อฟังบรรยายสรุปผลงานวิจัยรวม 3 ปี จากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บรรยาสรุป ร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์พลังงาน และเข้าเยี่ยมชมผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้และมีศักยภาพในการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ โรงงานผลิตปุ๋ยและน้ำมันจากขยะชุมชน งานวิจัยเกี่ยวกับกังหันลม และงานวิจัยอื่น ๆ