24/02/2012 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เข้าเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน และนำมันปาล์ม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ประธานคลัสเตอร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ ร่วมกับนักวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ และ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร ได้นำศ.ดร.สมชาติ และคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ "ไบโอดีเซล" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์