06/02/2012
วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2555 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และคณะทำงานได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้างานวิจัยของคลัสเตอร์พลังงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ โดยมี ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และนักวิจัยในคลัสเตอร์พลังงานร่วมกันให้รายละเอียดข้อมูลและความก้าวหน้าของงานวิจัย รวมทั้งร่วมตอบข้อซักถามของคณะทำงาน และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานวิจัยด้านไมโครเวฟ และอุโมงค์ลม