16/12/2011
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ศ.ดร.สมชาติ และคณะทำงานได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของงานวิจัยของคลัสเตอร์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ภาพรวมวิธีการบริหารโครงการวิจัยของ มทส. และได้นำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมาบริหารรวมกับโครงการวิจัยของ มทส.