25/11/2011
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 คณะทำงาน Supra Cluster เข้าพบอาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสอบถามความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.พัฒนะ รักความสุข ประธานคลัสเตอร์วิจัยด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมโลกกล่าวต้อนรับ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยย่อยด้าน Efficiency and Policy, Thermal Processes, Climate Change และ Fuel Cells รายงานภาพรวมของกลุ่มวิจัยย่อย