ชื่อโครงการ  การบริหารคุณภาพงานวิจัยคลัสเตอร์พลังงานระหว่าง ๙ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ   งบประมาณปี ๒๕๕๔

หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศโดยการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ และตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ได้กำหนดแนวทางการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทยออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
          (๑) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
          (๒) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย Comprehensive
          (๓) กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี และศิลปศาสตร์
          (๔) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน
     ประกอบกับในปัจจุบันขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การผลิตผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นฐานสำคัญสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในกรอบระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณคือ พ.ศ.๒๕๔ – ๒๕๕๖ ในวงเงินรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท
     ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้รับอนุมัติงบประมาณรวม ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยในอุดมศึกษา ( Higher Education Research Promotion , HERP ) ๗๐ แห่ง เป็นงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ( National Research University , NRU ) ๙ แห่ง เป็นงบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ๙ แห่งได้มีการจัดกลุ่มวิจัยเป็นแบ่งบูรณาการที่เป็นคลัสเตอร์ โดยในแต่ละมหาวิยาลัยวิจัยได้จัดคลัสเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่มีแนวทางการศึกษาตามความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากได้มีการบริหารจัดการสร้างความเชื่อมโยงของงานคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันจะทำให้เกิดผลงานที่มีผลกระทบและมีคุณภาพสูงต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ในระดับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้
     ด้วยเหตุนี้สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบและคุณภาพงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งในระดับสากล ระดับเชิงพาณิชย์ และระดับนโยบาย จึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถสูงในสาขาที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ทั้ง ๖ ทำหน้าที่ในการศึกษาประมวล และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยทั้ง ๙ แห่งให้เกิดภาพบูรณาการภาพใหญ่ เรียกว่า Supra Cluster ดังนี้
          (๑) คลัสเตอร์สุขภาพ โดยแบ่งเป็นพื้นฐาน และประยุกต์การแพทย์
          (๒) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
          (๓) คลัสเตอร์พลังงาน
          (๔) คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
          (๕) คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
          (๖) คลัสเตอร์สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
     เพื่อให้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้สร้างคุณภาพผลงานวิจัยขั้นสูงที่เกิดผลกระทบต่อประเทศในระดับ Supra Cluster ด้านพลังงาน จึงเห็นควรให้หน่วยงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย ตามกรอบแนวทางข้างต้นได้ดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว

1. วัตถุประสงค์
• เพื่อให้การบริหารจัดการงานวิจัย ระดับ Supra Cluster ด้านพลังงาน เกิดข้อมูลองค์ความรู้ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย  
     วิจัยทั้ง ๙ แห่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดเป็นกลุ่มก้อนที่มีผลกระทบเป็นรูปธรรม และมีคุณภาพสูงสามารถใช้ประโยชน์ได้
• เพื่อเป็นระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมทั้งเชื่อมโยงบูรณาการงานวิจัยอย่างเป็นระบบบรรลุผลเป้าหมาย
     ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้
• เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ เกิดมวลวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย
     และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับระดับนานาชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวิจัยสู่ World Class University

2. ขอบเขตการดำเนินงาน
• การจัดร่างเค้าโครงของโครงการวิจัยระดับ Supra Cluster ด้านพลังงาน ตามกรอบแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
     ศึกษา
• จัดการประชุมระดมความคิดเห็นคณาจารย์นักวิจัยในคลัสเตอร์พลังงาน ของทุกมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามข้อมูล ผลการดำเนินงานของนักวิจัยเป็นระยะ เพื่อบูรณาการ ประมวลข้อมูลให้เห็นเป็นภาพใหญ่ และวิเคราะห์ผลกระทบ
     อย่างต่อเนื่อง
• จัดทำ Website และรายงานข้อมูลผลกระทบ ประโยชน์ และสู่สาธารณชนเป็นระยะ และต่อเนื่อง

คำสั่งแต่งตั้ง หน้า1 หน้า2 หน้า3