ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4708624
โทรสาร  02-4708623
email:     somchart.sop@kmutt.ac.th